До відома громадян

   

  Форма (Зразок)

  для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовомувигляді

  Zapit-na-publchnu-nformacyu-1.doc [37.5 Kb] (cкачувань: 9)

   

   

  Верховною Радою України 13.01.2011 прийнято Закон України “Про доступ до публічної інформації” за №2939-VI.

  Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

  Відповідно до ст. 1 Закону, публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

  Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

  Відповідно до ст. 2 Закону, метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

  Відповідно до ст. 3 Закону, право на доступ до публічної інформації гарантується:

  •   обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
  •   визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
  •   максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;
  •   доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
  •   здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
  •   юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

  Відповідно до ст. 6, інформацією з обмеженим доступом є:

  •   конфіденційна інформація;
  •   таємна інформація;
  •   службова інформація.

  Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

  •   виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  •   розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  •   шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

  Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

  Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

   

  Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених ч. 2 цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

  Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

  •   претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
  •   обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

  Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

  Відповідно до ст. 7, конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в ч. 1 і 2 ст. 13 цього Закону.

  Розпорядники інформації, визначені ч. 1 ст. 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

  Відповідно до ст. 8, таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

  Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

  Відповідно до ст. 9 та відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 цього Закону до службової може належати така інформація:

  •   що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  •   зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

  Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону.

  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

  Відповідно до ст. 20, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

  Відповідно до ст. 23, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  Запитувач має право оскаржити:

  •   відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  •   відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  •   ненадання відповіді на запит на інформацію;
  •   надання недостовірної або неповної інформації;
  •   несвоєчасне надання інформації;
  •   невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
  •   інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15).

  Відповідно до ст. 24, відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

  •   ненадання відповіді на запит;
  •   ненадання інформації на запит;
  •   безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
  •   неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
  •   надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
  •   несвоєчасне надання інформації;
  •   необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
  •   нездійснення реєстрації документів;
  •   навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

  Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

   

   

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації

      ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) {Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21,...


Васильківська районна державна адміністрація

08601, Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4
(045-71) 2-20-04 - приймальня
(045-71) 2-20-04 - сектор звернення громадян

(068)559-75-92 - Телефон чергового райдержадміністрації у неробочий час, вихідні та святкові дні

rda@vasilkivrda.gov.ua
rdavasilkiv@ukr.net
www.vasilkivrda.gov.ua
 
Президент України
Президент України
 
Урядовий Портал
Урядовий Портал
 
Київська ОДА
Київська ОДА
 
Міська Рада
Міська Рада
 
 
«    Березень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031