Положення про Громадську раду

  Раздел: Громадська рада Дата публикации: 4-02-2016, 06:34

                                                                        

   

                                                                           Додаток

                                                             до розпорядження виконуючого

                                                             обов’язки голови Васильківської

                                                             районної державної адміністрації

   

                                                                       30.03.2015 №92

   

                                                                       ПОЛОЖЕННЯ

   

  про громадську раду при Васильківській районній

  державній адміністрації

   

  1. Громадська рада при Васильківській районній державній адміністрації  (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консуль­тативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади області, налагодження ефективної її взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

   

  2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією тазаконами України, указами Президента України і постановами  Верховної Ради  України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

   

  Положення про громадську раду погоджується з Васильківською районною державною адміністрацією при якій вона утворена, та схвалюється на засіданні громадської ради.

   

  3. Основними завданнями громадської ради є:

   

  створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

   

  здійснення громадського контролю за діяльністю Васильківської районної державної адміністрації;

   

  сприяння врахуванню Васильківської районної державної адміністрації громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

   

  4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

   

  4.1. готує та подає Васильківській районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також проведення консультацій, не передбачених таким планом;

   

   

   

  2

  4.2. готує та подає Васильківській районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, а також план взаємодії громадської ради з Васильківською районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, з іншими установами, організаціями Васильківського району;

   

  4.3. подає Васильківській районній державній адміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Васильківської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

   

  4.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертну та громадську антикорупційну експертизу  проектів нормативно-правових актів;

   

  4.5. здійснює громадський контроль за врахуванням та впровадженням  Васильківською районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею та її підрозділами нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

   

  4.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Васильківської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

   

  4.7. збирає, узагальнює та подає Васильківській районній державній адміністрації інформацію щодо пропозицій громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

   

  4.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

   

  4.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

   

  5. Громадська рада має право:

   

  5.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо). Організація діяльності робочих органів визначається Регламентом громадської ради, який схвалюється на її засіданні;

   

  5.2. залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

   

  5.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, "„круглі столи” та інші заходи;

   

   

  3

  5.4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

   

  5.5. отримувати від Васильківської районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з відповідними установами та організаціями;

  5.6. взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади;

  5.7. за запрошенням Васильківської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів делегувати представників громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Васильківською районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами;

   

  6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

   

  7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

  Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

  Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

  До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

  Членство в громадській раді є індивідуальним.

   

  8. Для формування складу громадської ради Васильківська районна державна адміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства.

   

   

  Якщо при Васильківській районній державній адміністрації вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

   

   

                                                     4

   

  До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та Васильківської районної державної адміністрації.

   

  Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Васильківська районна державна адміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене  ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та  прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

   

  Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

   

  До заяви додаються:

  рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представникадля участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

  біографічна довідка делегованого представника інституту громадян­ського суспільства;

  копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадян­ського суспільства;

  інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

   

  За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та, у разі потреби, уточнює місце  проведення  установчих зборів, про що Васильківська районна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

   

  Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при Васильківській районній державній адміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

   

                                                                

                                                                    

   

   

   

  5

   

  Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Васильківської районної державної адміністрації оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

   

  9. Васильківська районна державна адміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

   

  10. Членство в громадській раді та її робочих органів припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

   

  систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (два рази і більше);

   

  письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспіль­ства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкли­кання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

   

  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

   

  неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

   

  подання членом громадської ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

  11. Члени громадської ради мають право:

  брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громад­ської ради, вносити свої пропозиції та зауваження;

  брати участь у голосуванні на засіданнях громадської ради ;

  брати участь в одному з комітетів з правом голосу;

  за бажанням бути присутніми на засіданні інших комітетів, висловлювати свою думку, але без права голосу;

  інформувати громадську раду про свою діяльність;

  пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

  бути обраним до керівних органів ради;

  бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів громадської ради, тощо;

  ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

   

                                                           6

   

  12. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

   

  Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

   

  Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

   

  Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 10 цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених цим Положенням.

  Розгляд питання щодо припинення повноважень голови громадської ради виноситься на громадську раду за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

   

             13. Голова громадської ради:

  організовує діяльність громадської ради;

  скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

  підписує документи від імені громадської ради на бланку ради;

  представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

  може брати участь у засіданнях колегії Васильківської районної державної адміністрації.

  У разі відсутності голови, його повноваження виконує один із заступників, призначений за письмовим рішенням голови у письмовій формі.

   

  14. Громадська рада для забезпечення власної діяльності утворює секретаріат громадської ради. До складу секретаріату входять відповідальний секретар та секретар. На відповідального секретаря покладаються функції контролю за виконанням рішень громадської ради, її робочих органів та організації її діяльності, а саме:

  порядок проходження документів та термін її виконання;

  контроль за виконанням рішень постійних та тимчасових робочих органів.

  На секретаря покладаються інформативні функції, взаємозв’язок з інститутами громадянського суспільства, протокольне забезпечення діяльності громадської ради та її робочих органів.

  Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

   

  15. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові

                                                      7

  засідання  громадської ради можуть скликатися головою або за ініціативою третини від загального складу її членів.

   

  Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

   

  У разів неможливості члена громадської ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його представник за письмовим дорученням, де зазначається причина відсутності члена громадської ради. У такому випадку представник членагромадської ради  не має права голосу.

   

  Засідання громадської ради проводяться відкрито.

   

  У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Васильківської районної державної адміністрації.

  За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права голосу.

   

  16. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх  на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

   

  Рішення громадської ради оформляється протоколом.

   

  Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Васильківською районною державною адміністрацією.

   

  Рішення Васильківської районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття в обов'язковому порядку доводиться  до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення  на офіційному веб-сайті Васильківської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

   

  Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

   

  17. Громадська рада інформує Васильківську районну державну адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці „Громадська рада" на офіційному веб-сайті Васильківської районної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,

  план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

   

  18. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Васильківська районна державна адміністрація.

  19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням, який затверджується зборами ради.

   

   

  Протокол засідання установчих зборів

    ПРОТОКОЛ засідання установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Васильківській районній державній адміністрації [attachment=643] ( завантажити)  ...


Васильківська районна державна адміністрація

08601, Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4
(045-71) 2-20-04 - приймальня
(045-71) 2-20-04 - сектор звернення громадян

(068)559-75-92 - Телефон чергового райдержадміністрації у неробочий час, вихідні та святкові дні

rda@vasilkivrda.gov.ua
rdavasilkiv@ukr.net
www.vasilkivrda.gov.ua
 
Президент України
Президент України
 
Урядовий Портал
Урядовий Портал
 
Київська ОДА
Київська ОДА
 
Міська Рада
Міська Рада
 
 
«    Березень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031